- Counter-Currents Publishing - https://www.counter-currents.com -

Proč by měli environmentalisté mít početné rodiny

[1]490 words

English original here [2]

Všeobecně vzato, environmentalisté převyšují průměr co do jejich intelektuálních, estetických a morálních vlastností. Porozumět řetězci příčin a souvislostí bezpochyby vyžaduje nemalou dávku inteligence, zvláště když vezmeme v potaz, že ekosystém představuje nesmírně komplexní příčinnou souvislost. Oblíbit si krásy přírody a pohrdat věcmi, jež ji hyzdí, vyžaduje silnou dávku estetické citlivosti. Jak podotýká Immanuel Kant, estetické porozumění v sobě obsahuje i určitý aspekt nezaujatosti. Právě tato nezaujatost je z moderního technologického pohledu zavrhována, neboť příroda je zde vnímána coby prostředek uspokojení lidských zájmů. V neposlední řadě je třeba nezanedbatelné morální citlivosti, aby člověk začal přemýšlet v kosmických dimenzích a převzal zodpovědnost i za vzdálené nezamýšlené důsledky svého jednání. K tomu, aby si člověk udržoval tuto rozšířenou zodpovědnost, potřebuje silný charakter.

Když to trochu zjednodušíme, environmentalisté se snaží stát dokonalými lidskými bytostmi. Samozřejmě to však neznamená, že by byli prosti hříchů, mezi něž patří například lehkovážnost, nicméně tyto jejich poklesky jsou sdíleny lidstvem v mnohem větší míře než jejich kladné vlastnosti. Jelikož ochráncům přírody leží na srdci blaho celého světa a podle toho i jednají, jejich reprodukce se pohybuje pod limitem sebezáchovy. V tomto bodě si však s nimi dovedu nesouhlasit, když tvrdím, že z hlediska dlouhodobé perspektivy je tato jejich volba ve vztahu k životnímu prostředí nezodpovědná a destruktivní.

Lidé, jimž leží na srdci blaho světa, nedělá jim problém předvídat budoucí dopady současného jednání a zároveň se vyznačují sebekázní ve vztahu k reprodukci, by naopak měli být těmi, kdo si pořídí početné rodiny. Z ekologického hlediska by právě o něco podobného měli usilovat. A ať jsou již tyto jejich vlastnosti produkty přírody, výchovy nebo obojího, děti ekologicky osvícených a zodpovědných lidí by je měly podědit. Planeta potřebuje více takových lidí, nikoli méně. Nebylo by skvělé, kdyby byli všichni takoví?

[3]

Graphic by Harold Arthur McNeill

Pokud inteligentní a zodpovědní lidé budou mít málo dětí nebo vůbec žádné, rozhodně to neodradí hloupé, sobecké a nezodpovědné lidi od rozmnožování se v masovém měřítku. Pokud tedy ekologicky zodpovědní lidé budou upozaďovat své reprodukční schopnosti, zapříčiní tím, že ti samí lidé, jež dnes ničí planetu, ji jednou zdědí. Jaký má tedy smysl Zemi přenechat těm, kteří ji přemění v nehostinnou pustinu? Takto se dobrý hospodář nechová, proto ti, jimž budoucnost této planety není lhostejná, by měli mít početné rodiny.

Ano, skutečně je zde příliš mnoho lidí. Nebylo by však mnohem ekologicky zodpovědnější se tyto hloupé, vulgární a nezodpovědné lidi nemající žádného zájmu o planetu pokusit přesvědčit, aby měli méně dětí nebo vůbec žádné? Takovýto výsledek by však nemohl být ponechán na individuální volbě. Dnešní rodinné plánování je vzhledem k jeho dysgeničnosti ekologicky nezodpovědné. V současném klimatu pouze inteligentní a zodpovědní lidé omezují svoji reprodukci, čímž zapříčiňují, že zabedněnci a pošetilci zdědí planetu Zemi. Ekologicky zodpovědné rodinné plánování tak vyžaduje spoluúčast státu, jenž by finančně motivoval inteligentní a zodpovědné lidi k zakládání velkých rodin, zatímco hlupáci a nezodpovědní jedinci by měli mít dětí méně nebo vůbec žádné.

Potřebujeme zelené eugenické hnutí, dřív než bude příliš pozdě.

Source: http://deliandiver.org/2011/02/proc-by-meli-environmentaliste-mit-pocetne-rodiny.html [4]