Author Archives: Dominique Venner

Print this post Print this post

Ένας “εθελοντικός” θάνατος: Η επιστολή που άφησε ο Dominique Venner για την πράξη του

gaul344 words

English version here

Είμαι υγιής σωματικά και πνευματικά και γεμάτος αγάπη για τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Αγαπώ τη ζωή και δεν προσδοκώ τίποτε περισσότερο, εκτός από τη διαιώνιση της φυλής και του πνεύματός μου. Παρ’ όλα αυτά, στη δύση της ζωής μου, αντιμετωπίζοντας τεράστιους κινδύνους για την Γαλλική και Ευρωπαϊκή μου πατρίδα, νιώθω την υποχρέωση να δράσω, όσο έχω δυνάμεις. Πιστεύω πως είναι απαραίτητο να θυσιάσω τον εαυτό μου για να διακόψω το λήθαργο που μας πληγώνει. Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Razlozi za dragovoljnu smrt

gaul388 words

Prijevod: Leo Marić

English version here

Zdrav sam umom i tijelom, i ispunjen sam ljubavlju za svoju ženu i djecu. Volim život i ne očekujem ništa onkraj njega već samo nastavak moje rase i mojeg duha. No, u predvečerje života, suočavajući se s ogromnim opasnostima za svoju francusku i europsku domovinu, osjećam dužnost djelovati dok još imam snage. Vjerujem da je nužno žrtvovati se kako bih razbio ovu ravnodušnost koja nas je zarazila. Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Skälen för en frivillig död

gaul372 words

English version here

Jag är frisk till kropp och själ, och jag är full av kärlek till min hustru och mina barn. Jag älskar livet och förväntar mig inget därbortom, utöver att mitt folk och min anda ska leva vidare. När jag nu i mitt livs slutskede står inför oerhörda hot mot mitt franska och europeiska hemland, känner jag emellertid att jag måste handla medan jag har styrka att göra det. Jag anser att det är nödvändigt att uppoffra mig själv för att bryta den apati som hemsöker oss. Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Os Protestos de 26 de Maio & Heidegger

Venner2437 words

English version here

Manifestantes no 26 de maio [contra a recém aprovada lei do “casamento gay” na França] berrarão em sua impaciência e ira. Uma lei infame, uma vez aprovada, sempre pode ser repelida.

Eu acabo de ouvir a um blogueiro argelino: “De qualquer maneira”, ele disse, “em 15 anos os islamistas estarão no poder na França e removerão esta lei”. Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

A május 26-i tüntetés és Heidegger

Venner2401 words

Fordítás : MARTON Lajos

English version here

A május 26-i tüntetők jogosan fogják harsogni türelmetlenségüket és haragjukat. Még ha meg is szavaznak egy becstelen törvényt, azt hatályon kívül lehet helyezni.

Most hallottam egy algériai blogban (internetes napló) : « Mindenesetre, 15 éven belül Franciaországban az iszlám hívei lesznek hatalmon és megszüntetik ezt a törvényt. » Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Dominique Venner nyilatkozata : Egy szabad halál okai.

gaul381 words

English version here

Testileg és szellemileg ép vagyok, feleségem és gyermekeim körülölelnek szeretetükkel. Szeretem az Életet, a túlvilágtól nem is várok semmit, hacsak nem fajom és szellemiségem megörökítését. S mégis, életem alkonyán, francia és európai hazám elleni mérhetetlen veszélyek láttán, kötelességemnek tartom a cselekvést, amíg még erre van erőm. Szükségesnek tartom, hogy feláldozzam önmagamat és véget vessek a ránk nehezedő álomkórnak. Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Årsagerne til en Frivillig Død

gaul392 words

English version here

Jeg er frisk i både krop og sjæl og fyldt af kærlighed til min kone og børn. Jeg elsker livet og har intet håb om et efterliv, udover min races- og mit sinds overlevelse. Men i mit livs efterår, foran de store farer mit franske og europæiske fædreland står overfor, føler jeg behov for at handle, mens jeg stadig er i stand til det. Jeg tror, det er nødvendigt at ofre mig selv til at bryde med den apati, som plager os. Jeg ofrer hvad liv der stadig er i mig for at protestere og for at vise en grundlæggende modstand. Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

En frivillig død sine årsaker

gaul415 words

Oversatt av anonym

English version here

Jeg er frisk i kropp og sjel, og jeg er fylt av kjærlighet til min kone og mine barn. Jeg elsker livet og forventer ingenting bortenfor dette, foruten det evige livet til min rase og mitt sinn. Likevel, i mitt livs skumringstid, der vi står ansikt til ansikt mot enorme farer mot mitt franske og europeiske hjemland, føler jeg det som min plikt å handle så lenge jeg fortsatt har styrken til dette. Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Demonstrace 26. května a Heidegger

Venner2380 words

English version here

Protestující na demostraci 26. května (proti schválení “homosexuálních sňatků” francouzskou vládou dne 23. března) budou jistě dávat hlasitě najevo svoje znechucení a vztek. Jakýkoli hanebný zákon, který byl kdy schválen, může být vždy zrušen.

Nedávno jsem poslouchal jednoho alžírského blogera. “Na každý pád budou islamisté ve Francii do 15 let u moci a tento zákon zruší,” prohlásil. Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Begründung für einen Freitod

gaul380 words

Übersetzung: Martin Lichtmesz

English version here

Ich bin körperlich und geistig gesund und voller Liebe für meine Frau und meine Kinder. Ich liebe das Leben und habe keinerlei Hoffnungen auf ein Jenseits, allenfalls auf die Fortdauer meiner Rasse und meines Geistes. Da jedoch am Abend meines Lebens mein französisches und europäisches Vaterland in großer Gefahr schwebt, habe ich mich entschlossen, zu handeln, solange es meine Kräfte noch zulassen.  Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Důvody pro dobrovolnou smrt

gaul342 words

English version here

Jsem zdráv na těle i na duchu, pln lásky ke své ženě a dětem. Miluji život a nečekám, že přijde něco po něm, vyjma zachování naší rasy a myšlenek. Na sklonku svého života, kdy má francouzská, potažmo evropská otčina čelí nezměrnému nebezpečí, jsem však pocítil nutkání jednat, dokud ještě vládnu svými silami. Cítím, že je nezbytné, abych učinil oběť a rozbil tak letargii, jež nás zamořuje. Dávám vplen své ostatky za účelem protestu a položení nových základů. Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Le ragioni di una morte volontaria

gaul367 words

English version here

Sono sano nel corpo e nella mente, e sono pieno di amore per mia moglie e i miei figli. Amo la vita e non mi aspetto nulla nell’aldilà, se non la perpetuazione della mia razza e del mio pensiero. Tuttavia, al calare della mia vita, di fronte a immensi pericoli per la mia patria francese ed europea, sento il dovere di agire finché ne ho ​​ancora la forza. Credo che sia necessario sacrificare me stesso per rompere il torpore che ci affligge. Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

As Razões para uma Morte Voluntária

gaul364 words

English version here

Eu estou sadio em mente e corpo, e estou repleto de amor por minha esposa e filhos. Eu amo a vida e não espero nada além, senão a perpetuação de minha raça e minha mente. Porém, no entardecer de minha vida, me deparando com imensos perigos para minha pátria francesa e europeia, eu sinto o dever de agir enquanto eu ainda tenho forças. Eu creio ser necessário me sacrificar para romper a letargia que nos empesteia. Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Las razones para una Muerte Voluntaria

gaul370 words

English version here

Estoy saludable en cuerpo y mente, y lleno de amor por mi esposa e hijos. Amo la vida y no espero nada más allá, si no perpetuar mi raza e ideas. Sin embargo, en el ocaso de mi vida, encarando enormes peligros a mi patria francesa y europea, siento el deber de actuar mientras aún tengo fuerzas. Creo que es necesario sacrificarme para romper con el letargo que nos azota. Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

The Reasons for a Voluntary Death

gaul401 words

Translated by Greg Johnson

Translations: CroatianCzech, Danish, Dutch, FinnishGerman, GreekHungarianItalian, Norwegian, PolishPortuguese, Spanish, Swedish

I am healthy in body and mind, and I am filled with love for my wife and children. I love life and expect nothing beyond, if not the perpetuation of my race and my mind. Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

The May 26 Protests & Heidegger

Venner2554 words

Translated by Greg Johnson

French original; translations: Czech, FinnishHungarian, PortugueseSpanish

Editor’s Note:

On May 21, 2013, French author Dominique Venner, whose writings have featured prominently at Counter-Currents/North American New Right, entered the Cathedral of Notre Dame in Paris, placed a sealed envelope on the altar, and shot himself in the head.

Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

La Protesta del 26 de Mayo & Heidegger

537 words

English translation, French original

VennerNota del editor:

El 21 de Mayo de 2013, el autor francés Dominique Vennner, cuyos escritos han tenido un lugar destacado en Counter-Currents/North American New Right, entró a la Catedral de Notre Dame en París, dejó un sobre sellado en el altar y se disparó en la cabeza.  Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

La manif du 26 mai et Heidegger

dominique-venner-actualite-faits-divers-1652875431 words

Translations: English, Spanish

Les manifestants du 26 mai auront raison de crier leur impatience et leur colère. Une loi infâme, une fois votée, peut toujours être abrogée.

Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Machiavelli & the Conservative Revolution

machiavellistatue839 words

Translated by Greg Johnson

Borne along by the French Spring, the Conservative Revolution is in fashion. One of its most brilliant theorists deserves to be remembered, even if his name has long been maligned. Indeed it is scarcely flattering to be described as “Machiavellesque” if not “Machiavellian.” It can be seen as an aspersion of cynicism and deceit.  Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

How are Revolutions Born?

franceprotest738 words

Translated by Greg Johnson

German translation here

The birth of revolutions is a fascinating, quite relevant, and little-known topic. Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

“They’re All Rotten!”

parisprotest985 words

Translated by Greg Johnson

This exclamation is probably a bit simplistic, but it sums up the feeling of revulsion spreading today throughout the fair country of France. Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Para uma Nova Aristocracia

Anne-Louis Girodet de Roucy-Trioson (1767-1824), Apotheosis of the French Heroes Who Died for their Fatherland During the War for Liberty, 1802

Anne-Louis Girodet de Roucy-Trioson (1767-1824), Apotheosis of the French Heroes Who Died for their Fatherland During the War for Liberty, 1802

611 words

English version here

Seus nomes continuam a identificar os boulevards de uma capital única ainda que desfigurada: Berthier, Murat, Jourdan, Masséna, Soult, Brune, Bessières, e outros. Através de seu decreto de 19 de maio de 1804 Napoleão critou os primeiros catorze marechais do império, aos quais ele acrescentaria dez mais. Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

O Guerreiro e a Cidade

Breker5718 words

English version here

Em 1814, ao final das guerras Napoleônicas, Benjamin Constant escreveu com alívio: “Nós chegamos à era do comércio, à era que deve necessariamente substituir a da guerra, como a da guerra necessariamente tinha que precedê-la”. Ingênuo Benjamin! Ele tomou generalizada idéia de progresso indefinido, como promotora do advento da paz entre homens e nações.

Read more …

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Love Nature, Love Life

Umbrellas421 words

Translated by Greg Johnson

Greek translation here

Not for an instant do I forget the struggles of our time. Not for an instant do I forget the struggles of the past that made us who we are. Not for an instant do I forget that to exist is not just to dedicate and devote oneself but also to fight. Nor do I forget that life has intense moments and calm moments, joys and cruelties.

Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Are Marriage & Children Consumer Goods?

956 words

Translated by Greg Johnson

At first, everyone thought that the draft law on homosexual marriage was one of those booby-traps (in crude terms, asshole traps) by which politicians entertain the gallery, unable to act on real issues. Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Christmas:
Beauty in Life

395 words

Translated by Greg Johnson

We are approaching Christmas (another name for the winter solstice). Associated with the evergreen tree, Christmas has always been celebrated in European countries since time immemorial as the great feast presaging the revival of nature and life after the repose of winter. Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

El Guerrero y la Ciudad

742 words

English version here

En 1814, al final de las Guerras Napoleónicas, Benjamin Constant escribió con alivio: “Hemos llegado a la era del comercio, la era que debe necesariamente reemplazar a la de la guerra, tal como la era de la guerra tuvo que necesariamente preceder.” ¡Iluso Benjamin! Asumió demasiado amplia la idea del progreso indefinido apoyando el advenimiento de la paz entre hombres y naciones.

Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Does Identity Depend on Sovereignty?

Roland (right) receives the sword, Durandal, from the hands of Charlemagne (left)

1,084 words

Translated by Greg Johnson

Author’s Note:

I reproduce here in full a seminal article that I published in Le Figaro on February 1, 1999, under the title: “Sovereignty is not Identity.” This article was part of the debate provoked by the Amsterdam Treaty and discussions about the future EU. Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Letter to My Friends on Identity & Sovereignty

Charlemagne by Albrecht Dürer, circa 1512

997 words

Translated by Greg Johnson

When you belong to a nation associated with St. Louis, Philip the Fair, Richelieu, Louis XIV, or Napoleon, a country which in the late 17th century, was called the “great nation” (the most populated and most dangerous), it is cruel to recount the history of repeated setbacks: the aftermath of Waterloo, 1870, 1940, and again in 1962, the ignominious end of French rule in Algeria. A certain pride necessarily suffers. Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Europa und Europäertum

The Fall of Constantinople

966 words

Aus dem Französischen ins Englische übersetzt von Greg Johnson, deutsche Übersetzung aus dem Englischen von Deep Roots

English original here

Was ist Europa? Was ist ein Europäer?

Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , | Comments closed
  Kindle Subscription
 • Our Titles

  Toward a New Nationalism

  The Smut Book

  The Alternative Right

  My Nationalist Pony

  The White Nationalist Manifesto

  Dark Right: Batman Viewed From the Right

  The Philatelist

  Novel Folklore

  Confessions of an Anti-Feminist

  East and West

  Though We Be Dead, Yet Our Day Will Come

  White Like You

  The Homo and the Negro, Second Edition

  Numinous Machines

  The World in Flames

  Venus and Her Thugs

  Cynosura

  North American New Right, vol. 2

  You Asked For It

  More Artists of the Right

  Extremists: Studies in Metapolitics

  Rising

  The Importance of James Bond

  In Defense of Prejudice

  Confessions of a Reluctant Hater (2nd ed.)

  The Hypocrisies of Heaven

  Waking Up from the American Dream

  Green Nazis in Space!

  Truth, Justice, and a Nice White Country

  Heidegger in Chicago

  The End of an Era

  Sexual Utopia in Power

  What is a Rune? & Other Essays

  Son of Trevor Lynch's White Nationalist Guide to the Movies

  The Lightning & the Sun

  The Eldritch Evola

  Western Civilization Bites Back

  New Right vs. Old Right

  Lost Violent Souls

  Journey Late at Night: Poems and Translations

  The Non-Hindu Indians & Indian Unity

  Baader Meinhof ceramic pistol, Charles Kraaft 2013

  Jonathan Bowden as Dirty Harry

  The Lost Philosopher, Second Expanded Edition

  Trevor Lynch's A White Nationalist Guide to the Movies

  And Time Rolls On

  The Homo & the Negro

  Artists of the Right

  North American New Right, Vol. 1

  Forever and Ever

  Some Thoughts on Hitler

  Tikkun Olam and Other Poems

  Under the Nihil

  Summoning the Gods

  Hold Back This Day

  The Columbine Pilgrim

  Confessions of a Reluctant Hater

  Taking Our Own Side

  Toward the White Republic

  Distributed Titles

  Reuben

  The Node

  A Sky Without Eagles

  The Way of Men

  The New Austerities

  Morning Crafts

  The Passing of a Profit & Other Forgotten Stories

  Asatru: A Native European Spirituality

  The Lost Philosopher

  Impeachment of Man

  Gold in the Furnace

  Defiance