Author Archives: Guillaume Faye

Print this post Print this post

Φόρος τιμής για τον Dominique Venner

dominique-venner-crop671 words

μετάφραση Δημήτρης Παπαγεωργίου

English version here

Η αυτοκτονία του Dominique Venner στις 21 Μαϊου στην Notre Dame: Η Marine Le Pen υποκλίθηκε σε αυτή την χειρονομίας της αναδυόμενης συνειδητότητας, κάτι που μπορεί να μας εξέπληξε αλλά είναι προς τιμήν της. Μία γυμνόστηθη εκπρόσωπος της Femen, μίας ομάδας φεμινιστριών μπούφων, προσπάθησε ναβεβηλώσει την μνήμη του την επόμενη ημέρα, μιμούμενη την αυτοκτονία του στην χορωδία της Notre Dame.  Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Tribute to Dominique Venner

dominique-venner-crop625 words

Translated by Greg Johnson

Translations Czech, Greek, Spanish

Dominique Venner’s suicide on May 21 at Notre Dame: Marine Le Pen bowed to this gesture of awakening consciousness, which may seem surprising, but it is to her credit. A topless representative of Femen, a group of feminist buffoons, tried to smear his memory the next day, mimicking his suicide in the choir of Notre Dame. Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Guillaume Faye o Nietzschovi

Nietzsche21,876 words

English version here

Jak je pro vás Nietzsche důležitý?

Četba Nietzscheho byla výchozím bodem všech hodnot a myšlenek, které jsem později rozvinul. Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Guillaume Faye on Nietzsche

2,218 words

Translated by Greg Johnson

Czech translation here

Translator’s Note:

The following interview of Guillaume Faye is from the Nietzsche Académie blog. Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Chamado aos Jovens Europeus

800 words

English version here

Para evitar repetir-me, devo primeiramente pontuar a afirmação que fiz no começo do manifesto Why We Fight [Porque Nós Lutamos]. Agora, vamos resumir, seguindo esta afirmação, algumas sugestões referidas neste manifesto. Por conta de nossa situação sem precedentes históricos, recomendo uma estratégia inspirada por certos líderes revolucionários cujos nomes não necessitam ser mencionados. Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Why We Fight:
Manifesto of the European Resistance

Translated by Michael O’Meara
Introduction by Michael O’Meara
Foreword by Pierre Krebs
Artkos Media, 2011
274 pages

paperback: $25

[wp_eStore:product_id:79:end]

Guillaume Faye was one of the leading thinkers of the French New Right in the 1970s and ’80s. Read more …

Posted in distributed title, philosophy, politics, translations | Tagged , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Archeofuturism:
European Visions of the Post-Catastrophic Age

Translated by Sergio Knipe
Foreword by Michael O’Meara
Artkos Media, 2010
250 pages
paperback: $25

[wp_eStore:product_id:69:end]

Guillaume Faye was one of the leading advocates of the French New Right in the 1970s and ’80s. Read more …

Posted in distributed title, philosophy, politics, translations | Tagged , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Výzva mladým Evropanům

700 words

English version here

Abych zabránil opakování sebe sama, musím především upozornit na prohlášení, které jsem učinil na začátku manifestu Proč bojujeme. Nechte mě tedy nyní zrekapitulovat, po tomto prohlášení, některá doporučení uvedená v tomto manifestu. Z důvodu naší historicky bezprecedentní situace doporučuji strategii inspirovanou jistými revolučními vůdci, jejichž jména není třeba zmiňovat. Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Why We Fight 
People

1,524 words

Guillaume Faye
Why We Fight: Manifesto of the European Resistance
Translated by Michael O’Meara
Arktos Media, 2011

People

An ethnic ensemble — biological, historical, cultural — with a territory, its fatherland, in which it is rooted. Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Марс и Гефест: возвращение истории

"Ares Ludovisi," Римская копия греческого оригинала, выполненного Скопием (Palazzo Altemps, Museo Romano Nazionale)

1,831 words

English version here

Позвольте мне поведать вам «археофутуристическую» притчу, основанную на вечном символе дерева, которое я буду сравнивать с ракетой. Но давайте вначале обозрим мрачный лик наступающего века. Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Interview with Guillaume Faye

1,915 words

Question: We will begin by quoting you. In the review Études et recherches, fifteen years ago, you wrote that one can arrive at the point where “a world civilization desirous to stabilize history opposes its conservative will to the forces which it had itself released.” According to you, are we there? Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

The Cause of the Peoples?

1,236 words

Translated by Michael O’Meara

Editor’s Note:

The idea of the “cause of the peoples” is associated primarily with Alain de Benoist. It is an attempt to fuse European ethnonationalism with a kind of liberal universalism by asserting that European ethnonationalists are not merely fighting for their own cause, but for the cause of all peoples to preserve their distinctness Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

The Geopolitics of Ethnopolitics:
The New Concept of “Eurosiberia”

2,232 words

Translated by Greg Johnson

Presented at the International Conference on “The Future of the White World,” Moscow, June 8th–10th, 2006

This text is dedicated to my friend and relentless critic, master of creative ideas, Professor Anatoly Ivanov.

Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Call to Young Europeans

839 words

Translated by Greg Johnson, with thanks to Michael O’Meara

Translations from this English translation: Czech, Greek, Portuguese, Spanish

To avoid repeating myself, I must first point out the statement that I made at the beginning of the manifesto Why We Fight. Now let us summarize, following this statement, some suggestions referred to in this manifesto. Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

From Dusk to Dawn

3,176 words

Editor’s Note:

This is the first unabridged publication of the following translation with introduction by Michael O’Meara.

Translator’s Note:

The following talk was given in Moscow on May 17, 2005 and recently posted, in French, on the Russian site Athenaeum. Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

The Islamic Conquest of Europe

658 words

There are officially four million Muslims in France today. The real figure is almost certainly higher, probably between six and seven million believers. Islam is already France’s second largest religion, with 1,430 official mosques. Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Ten Untimely Ideas

643 words

Translator’s Note:

The struggle white nationalists wage for the genetic, cultural, and territorial heritage of their people is no less a struggle for those ideas necessary to their survival.

 

Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

The Essence of Archaism

935 words

From L’Archéofuturisme (Paris: L’Aencre, 1998)

Translator’s Note:

In L’Archéofuturisme Guillaume Faye envisages, sometime within the next two decades, a large-scale civilizational crisis, provoked by what which he calls a “convergence of catastrophes.” For the post-crisis world Faye proposes, in terms that at times recall the Italian Futurists of the early twentieth century, the construction of a European Empire founded on essential, archaic values and on a bold, aggressive exploitation of science and technology: hence the concept of “archeofuturism,” the re-emergence of archaic social configurations in a new context.

Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Cosmopolis: The West as Nowhere

1,528 words

From Guillaume Faye, L’Occident comme déclin [The West as Decline] (Agir pour l’Europe, 1985).

Translated by Greg Johnson

Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Mars & Hephaestus: The Return of History

"Ares Ludovisi," Roman copy of Greek original by Skopas (Palazzo Altemps, Museo Romano Nazionale)

2,289 words

Translated by Greg Johnson

Russian translation of this translation here

Allow me an “archeofuturist” parable based on the eternal symbol of the tree, which I will compare to that the rocket. But before that, let us contemplate the grim face of the coming century.

Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Traditionalism: This is the Enemy!

1,705 words

Translated by Greg Johnson

In the circles of what we might euphemistically call the “revolutionary right,” or more broadly the “anti-liberal right,” one can observe the recurrent rise—like outbreaks of acne—of what one can only call “metaphysical traditionalism.”

Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , , , , , , , | Comments closed
  Kindle Subscription
 • Our Titles

  Toward a New Nationalism

  The Smut Book

  The Alternative Right

  My Nationalist Pony

  The White Nationalist Manifesto

  Dark Right: Batman Viewed From the Right

  The Philatelist

  Novel Folklore

  Confessions of an Anti-Feminist

  East and West

  Though We Be Dead, Yet Our Day Will Come

  White Like You

  The Homo and the Negro, Second Edition

  Numinous Machines

  The World in Flames

  Venus and Her Thugs

  Cynosura

  North American New Right, vol. 2

  You Asked For It

  More Artists of the Right

  Extremists: Studies in Metapolitics

  Rising

  The Importance of James Bond

  In Defense of Prejudice

  Confessions of a Reluctant Hater (2nd ed.)

  The Hypocrisies of Heaven

  Waking Up from the American Dream

  Green Nazis in Space!

  Truth, Justice, and a Nice White Country

  Heidegger in Chicago

  The End of an Era

  Sexual Utopia in Power

  What is a Rune? & Other Essays

  Son of Trevor Lynch's White Nationalist Guide to the Movies

  The Lightning & the Sun

  The Eldritch Evola

  Western Civilization Bites Back

  New Right vs. Old Right

  Lost Violent Souls

  Journey Late at Night: Poems and Translations

  The Non-Hindu Indians & Indian Unity

  Baader Meinhof ceramic pistol, Charles Kraaft 2013

  Jonathan Bowden as Dirty Harry

  The Lost Philosopher, Second Expanded Edition

  Trevor Lynch's A White Nationalist Guide to the Movies

  And Time Rolls On

  The Homo & the Negro

  Artists of the Right

  North American New Right, Vol. 1

  Forever and Ever

  Some Thoughts on Hitler

  Tikkun Olam and Other Poems

  Under the Nihil

  Summoning the Gods

  Hold Back This Day

  The Columbine Pilgrim

  Confessions of a Reluctant Hater

  Taking Our Own Side

  Toward the White Republic

  Distributed Titles

  Reuben

  The Node

  A Sky Without Eagles

  The Way of Men

  The New Austerities

  Morning Crafts

  The Passing of a Profit & Other Forgotten Stories

  Asatru: A Native European Spirituality

  The Lost Philosopher

  Impeachment of Man

  Gold in the Furnace

  Defiance